Biografia

Profesor Bronisław Marciniak, Wielkopolanin, urodził się 30 czerwca 1950 r. w Pleszewie. Po uzyskaniu matury studiował chemię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1973 r.  W tym samym roku rozpoczął karierę naukową i dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii   i od  tego czasu związał się na stałe z UAM. W wieku 29 lat uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Paszyca, a mając 48 lat uzyskał tytuł profesorski, wyjątkowo szybko, jak na tę dziedzinę i ówczesny model kariery naukowej. Obecnie piastuje funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownika Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM.

 

Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z tego zakresu, publikowanych głównie w języku angielskim w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m.in. jako stypendysta Fundacji Fulbrighta. Nawiązane za granicą kontakty zaowocowały wieloletnią, intensywną współpracą  międzynarodową z uniwersytetami na terenie Niemiec, USA, Kanady           i Japonii. W jego dobrze wyposażonym laboratorium realizowali swe projekty naukowe badacze z Niemiec         i USA. Profesor Bronisław Marciniak był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

 

Prof. Bronisław Marciniak wielokrotnie recenzował prace naukowe i opiniował wnioski o tytuł profesora. Jest członkiem wielu instytucji naukowych, w tym komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma – Journal of Photochemistry and Photobiology. Na szczególne podkreślenie zasługuje przyznanie profesorowi Bronisławowi Marciniakowi przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej - w drodze zamkniętego konkursu -  subsydium profesorskiego w programie MISTRZ, prestiżowego w środowisku naukowym.

 

Profesor Bronisław Marciniak potrafi skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne na realizację zamierzeń naukowych. Sam kierował kilkunastoma grantami krajowymi i trzema projektami międzynarodowymi. Te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, gdyż umożliwiły pozyskanie cennej aparatury specjalistycznej dla UAM i stworzenie sieci naukowo-badawczej w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej.

 

Profesor Bronisław Marciniak legitymuje się bogatym, wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem organizacyjnym. Sprawował niemal wszystkie funkcje uniwersyteckie – od kierownika Zakładu, poprzez prodziekana, członka Senatu, prorektora aż do rektora UAM. Zasiadał w radach naukowych Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Pełnione funkcje pozwoliły mu rozwijać umiejętności podejmowania wielokierunkowej współpracy we wszystkich dziedzinach nauki realizowanych na UAM. Uczestniczył także w organizacji międzynarodowych seminariów dotyczących studiów magisterskich i doktoranckich w procesie bolońskim oraz wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Miarą autorytetu, którym cieszy się Profesor Bronisław Marciniak, jest jego członkostwo w licznych organizacjach naukowych, społecznych, kulturalnych i kolegiach redakcyjnych.

 

Profesor Bronisław Marciniak ma również znaczne osiągnięcia dydaktyczne, a także sukcesy w kształceniu kadr naukowych. Wypromował wielu doktorów chemii i nadal sprawuje opiekę nad kolejnymi doktorantami. Współorganizował międzynarodowe konferencje dla młodych naukowców. Jest autorem publikacji dydaktycznych. Prowadził cykle wykładów na studium doktoranckim w Poznaniu, Warszawie, a także w Kanadzie i Chile. Potrafi zainteresować uprawianą problematyką naukową grono młodych chemików, swych wychowanków, czego wyrazem jest już wzmiankowane subsydium programu MISTRZ, przyznawane profesorom umiejącym tworzyć i prowadzić zespoły badawcze. Uosabia współczesny model badacza uniwersalnego, który najpierw aplikuje i pozyskuje środki na drodze konkursowej, następnie prowadzi badania i uzyskuje wyniki na światowym poziomie oraz udostępnia je poprzez dydaktykę.

 

Prof. Bronisław Marciniak jest oddanym mężem, ojcem i dziadkiem, skupiającym rodzinę i przyjaciół przy wspólnym muzykowaniu. Rektor czynnie uprawia sport, a szczególnie siatkówkę, którą propaguje na naszej uczelni.

 

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.