Prorektorzy

Zespół rektorski – po 3 latach kadencji

Skład zespołu rektorskiego wybranego w wyniku wyborów na kadencję 2008-2012:

 1. prof. Bronisław Marciniak - rektor,
 2. prof. Jacek Guliński - prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką,
 3. prof. Krzysztof Krasowski - prorektor ds. kształcenia,
 4. prof. Andrzej Lesicki - prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni,
 5. prof. Zbigniew Pilarczyk - prorektor ds. studenckich,
 6. prof. Jacek Witkoś - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Zespół rektorski wykonuje swoje działania zgodnie z przyjętym na początku kadencji zakresem obowiązków. Prace Zespołu charakteryzują się demokratycznym stylem zarządzania Uczelnią :

 • wzmacnianiem roli pracy zespołowej (liczne komisje i zespoły rektorskie),
 • wzrostem komunikacji i wymiany opinii na linii rektorzy – dziekani – rady wydziałów – profesorowie,
 • planowaniem i sprawozdawczością (raportowaniem osiąganych rezultatów),
 • otwartością i przejrzystością działań.

Wynikiem dotychczasowej działalności władz rektorskich jest:

A. w obszarze badań

 • umocnienie pozycji UAM w rankingach i w czołówce największych uniwersytetów polskich,
 • utrzymanie przez UAM pozycji lidera szkół wyższych w Poznaniu i Wielkopolsce - UAM jako serce Akademickiego Poznania,
 • działanie na rzecz podniesienia poziomu badań i wzrostu środków zewnętrznych na badania (wzrost liczby grantów),
 • dobry wynik parametryzacji,
 • działanie na rzecz promocji badań interdyscyplinarnych,
 • zwiększanie internacjonalizacji badań,
 • zwiększanie efektywności korzystania z zasobów bibliotecznych,
 • wspieranie procesu pozyskiwania środków europejskich dla UAM na badania,
 • działanie na rzecz ochrony własności intelektualnej;

B. w obszarze kształcenia

 • doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego,
 • podjęcie strategicznego wyzwania podnoszenia jakości kształcenia i wprowadzenie pierwszych elementów wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia,
 • trzy razy z rzędu tytuł najbardziej prodoktoranckiej Uczelni,
 • dbałość o jak największą liczbę doktorantów pobierających stypendium doktoranckie,
 • szeroka oferta programów kształcenia,
 • zwiększanie internacjonalizacji dydaktyki,
 • wspieranie procesu pozyskiwania środków europejskich dla UAM na dydaktykę,
 • informatyzacja obsługi studentów, bazy danych oraz administracji;

C. w obszarze relacji z otoczeniem społeczno–gospodarczym

 • rozwój współpracy z instytucjami miasta i regionu,
 • dbałość o ciągłość historyczną Uniwersytetu (2009-2011-2019) w kontekście wydarzeń z lat 1519, 1611 i 1919 r.,
 • działanie na rzecz współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • promowanie idei Uniwersytetu jako platformy przepływu informacji i wiedzy dla otoczenia,
 • utrzymanie i wzmacnianie kulturotwórczej roli UAM,
 • budowa systemu przepływu informacji wewnątrz Uczelni;

D. w obszarze zarządzania

 • opracowanie i konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju UAM (2009-2019),
 • dbałość o rozwój infrastruktury (m.in. rewaloryzacja i kontynuacja programu wieloletniego), badań i kształcenia,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje,
 • poszukiwanie konsensusu pomiędzy centralizacją i decentralizacją zarządzania,
 • dbałość o wzrost kompetencji kierownictwa Uczelni i administracji (kształcenie kadry zarządzającej oraz kadr administracji),
 • podjęcie reorganizacji systemu zarządzania finansami i kadrami na Uczelni,
 • opracowanie regulaminów jednostek,
 • znaczący wzrost staży zagranicznych pracowników w systemie ERASMUS,
 • dostosowanie Statutu UAM do wymogów prawa i nowej struktury organizacyjnej,
 • poprawa działalności administracji w obszarze współpracy z zagranicą, programów międzynarodowych, promocji i informacji.

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.