Kalendarium roku 2010 - listopad

2-3 listopada Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w konferencji w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą zorganizowanej z okazji 20-lecia traktatu granicznego między Polską a Republiką Federalną Niemiec, 40-tej rocznicy układu PRL-RFN i 60-tej rocznicy układu zgorzeleckiego „Od sąsiedztwa ku partnerstwu”
3 listopada Udział JMR w V posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z Radcą Ambasady Stanów Zjednoczonych ds. kultury, Lisą Hellling
4-5 listopada Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Szczecinie
5 listopada Podpisanie porozumienia pomiędzy UAM, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile, Wyższą Szkołą Biznesu w Pile w sprawie powołania Konwentu Rektorów Pilskich Szkół Wyższych
8 listopada Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z referatem) w konferencji„Wielkopolska Innowacyjna – zmiana dzięki Funduszom Europejskim” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Spotkanie JMR i Kanclerza UAM z Waldemarem Sługockim, wiceministrem rozwoju regionalnego
Podpisanie porozumienia w sprawie Funkcjonowania Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM przez JMR, Andrzeja Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prof. Marka Marciniaka, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i prof. Andrzeja Kostrzewskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze (Gabinet JMR)
Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Urzędem Miasta Poznania w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku biofizyka i akustyka (Gabinet JMR)
Obrady Kolegium Rektorów Miasta Poznania (KRMP) pod przewodnictwem JMR
Otwarcie Jubileuszowego X Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra” z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka konferencji „Prawo wobec prześladowań chrześcijan oraz innych prześladowań religijnych we współczesnym świecie” zorganizowaną przez WPIA UAM (Aula Lubrańskiego)
8-10 listopada Wizyta prorektora prof. J. Witkosia i prodziekana Wydziału Biologii prof. Rafała Móla na Bornholmie w celu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy UAM a Centrum Przyrodniczym NaturBornholm w Aakirkeby, podsumowania dotychczasowej współpracy między pracownikami obu instytucji i omówienia najważniejszych działań przyszłej wieloletniej współpracy partnerskiej
9 listopada Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
Wykład otwarty prof. Grzegorza Kołodki „Dokąd zmierza świat i Polska” (Aula Lubrańskiego)
10 listopada Uroczystość wręczenia stypendiów Volkswagena Poznań studentom UAM w ramach programu stypendialnego „Best from the Best” w Gabinecie JMR w obecności Członków Zarządu Volkswagen Poznań oraz prorektorów, prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Volkswagen Poznań
Spotkanie JMR i prorektora prof. A. Lesickiego z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim w Domu Arcybiskupów Poznańskich, dotyczące inauguracji roku akademickiego 2010/2011
15 listopada Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Historycznego
16 listopada Spotkanie JMR z Prezesem ZG PTTK Lechem Drożdżyńskim (Gabinet JMR)
17 listopada Uroczystość wręczenia stypendiów Funduszu Rodziny Kulczyków (Gabinet JMR) z udziałem zespołu rektorskiego
Pierwszy Koncert Rektorski „Po Chopinie przed Wieniawskim” (Aula Uniwersytecka) – inauguracja cyklu
18 listopada Otwarcie przez JMR konferencji międzynarodowej „Gospodarka przestrzenna społeczeństwa”
Dzień Programów Europejskich z udziałem JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w gali wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz nagród dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe i osiągnięcia dydaktyczne (Warszawa)
Promocje doktorskie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego (Aula Lubrańskiego)
Spotkanie prorektora prof. Z. Pilarczyka z prodziekanami ds. studenckich (Aula Lubrańskiego)
Spotkanie JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego z jubilatami
18-19 listopada Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (KRUP-UKF) w Warszawie
19 listopada Udział JMR w uroczystości wręczenia medali przyznanych przez Kapitułę im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w ramach obchodów 90-lecia Wydziału Lekarskiego (Teatr „Scena na Piętrze”)
20 listopada Udział prorektorów prof. K. Krasowskiego i prof. J. Witkosia w XXIV Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki na Wydziale Fizyki UAM
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
22 listopada Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zbigniewa Janowicza z Wydziału Prawa i Administracji
23-28 listopada Wizyta Rektora Państwowego Uniwersytetu w Irkucku Aleksandra Smirnova na Wydziale Chemii
24 listopada Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej w Collegium Europaeum Gnesnense z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Gali wręczenia Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek historii” (Aula Lubrańskiego)
24-27 listopada Udział prorektora prof. J. Witkosia w III Ogólnym Zgromadzeniu EMUNI (Euro-Mediterranean University) w Ankarze (Turcja)
25 listopada Spotkanie JMR z Hrabiną Katarzyną Raczyńską w Gabinecie JMR
Wizyta prorektora prof. J. Gulińskiego u Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
26 listopada Wizyta Ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera w Gabinecie JMR
Spotkanie zespołu rektorskiego z Kolegium Elektorów UAM i Komisją Wyborczą (Aula Lubrańskiego)
29 listopada II zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym – prezentacja i dyskusja oraz uchwała popierająca wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zwiększenia o 500 mln złotych budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2011
30 listopada Spotkanie JMR z minister Marią Orłowską z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Nadzwyczajne spotkanie Akademii Zarządzania – wykład Dr. Miltona Gordona, Rektora California State University w Fullerton (USA)
30 listopada – 5 grudnia Wizyta delegacji z California State University w Fullerton (USA) na czele z Rektorem Dr. Miltonem Gordonem