Całość kalendarium na rok 2010

Rok 2010

6 stycznia 2010 r. Uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego w 70 rocznicę śmierci profesora
8 stycznia Spotkanie Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach
11 stycznia Tradycyjny Koncert Noworoczny dla społeczności akademickiej pod patronatem JMR (Aula UAM)
12-13 stycznia Wizyta prorektora prof. J. Witkosia w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Aleksandra Puszkina na Białorusi (rozwijanie współpracy w zakresie nauk pedagogicznych)
13 stycznia Spotkanie noworoczne Senatu UAM z abp ks. Stanisławem Gądeckim
18 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu poświęcone debacie ws. „Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020” z udziałem prof. Jerzego Woźnickiego
20 stycznia Wizyta prof. Leszka Balcerowicza na UAM i wykład „Kryzys a gospodarka polska” (Aula Uniwersytecka) i spotkanie z młodzieżą
Uroczystość wręczenia pracownikom UAM nagród dla wybitnych naukowców przez Premiera RP Donalda Tuska w Warszawie
21 stycznia Odnowienie doktoratu prof. Józefa Brody z Wydziału Leśnego UAM po 60. latach jego uzyskania oraz 90-lecie urodzin
Wizyta i wykład prof. dr Rity Süssmuth, wieloletniej przewodniczącej Bundestagu oraz wręczenie Jej medalu „90-lecia UAM”
Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu w Teatrze Wielkim z udziałem JMR
22 stycznia Uroczystość wręczenia przez JMR stypendiów naukowych Fundacji UAM dla doktorantów uczelni
25 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Fizyki poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 26 grudnia 2009 r. prof. dr. hab. Bogdana Fechnera
IV zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in. uchwały w sprawie: zmian w Statucie UAM, utworzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na UAM oraz dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań Statutu UAM
27 stycznia Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uroczyste spotkanie w Gabinecie JMR z okazji emisji 200. odcinka magazynu akademickiego „Z życia Uniwersytetu”, wcześniej „Kwadransa Akademickiego” oraz 10-lecia działalności Uniwersyteckiego Studia Filmowego
1 lutego Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania UAM
2 lutego Podpisanie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka porozumienia między Wydziałem Biologii UAM a Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu w sprawie utworzenia klasy akademickiej
4 lutego Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemii z udziałem zespołu rektorskiego
5 lutego Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Matematyki i Informatyki
15 lutego Inauguracyjne spotkanie Akademii Zarządzania – cyklu spotkań dotyczących problematyki organizacji pracy uczelni dla kadry zarządzającej UAM
Pośmiertne wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” dla prof. Leszka Nowaka na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych
Spotkanie JMR i prorektora prof. A. Lesickiego z Radą Wydziału Nauk Społecznych
17 lutego Uroczystość wręczenia studentom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
17-18 lutego Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w międzynarodowej konferencji na temat zróżnicowania systemów organizacji szkolnictwa wyższego w Europie i Ameryce Północnej (Warszawa)
18-21 lutego Udział JMR w KRUP w Toruniu połączonej z obchodami Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
19 lutego Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Dekady Jubileuszowej
22 lutego V zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Pozycja absolwenta UAM na rynku pracy” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie projektów ustaw reformujących system finansowania nauki w Polsce oraz obwieszczenie w sprawie jednolitego tekstu Statutu UAM
22 lutego Spotkanie zespołu rektorskiego, Zespołu ds. Przygotowania Projektu Strategii Rozwoju UAM oraz Zespołu ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania UAM dotyczące projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r.”, opracowanego przez konsorcjum Ernst&Young (prezentacja – prof. Marek Kwiek)
28 lutego –1 marca Wizyta na UAM Rektora Dr. Stanleya Aeschlemana i Prorektora Jesse’a Lutabingwa z Appalachian State University (USA)
1 marca Spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM
4 marca Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Warszawie
Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia XV Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (patronat honorowy JMR)
5 marca Udział JMR w Radzie Wydziału Fizyki – żałobne posiedzenie poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego em. prof. dr. hab. Teodora Krajewskiego
8 marca Wizyta Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz spotkanie z władzami uniwersytetu
Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Udział prorektora prof. J. Witkosia w debacie „okrągłego stołu” w Warszawie poświęconej problemowi zapewnienia uczelniom i wydziałom humanistycznym właściwego miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach akademickich
9 marca Dzień Europejski na UAM (EMUNI DAY) z udziałem prorektora prof. J. Witkosia poświęcony programom edukacyjnym w Unii Europejskiej, wyzwaniom w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz możliwościom mobilności studentów i naukowców w UE
11 marca Udział prorektora prof. J. Witkosia w konferencji European University Associaton (EUA) w Wiedniu
15 marca Wizyta Yahela Vilana, Wiceambasadora Izraela, doradcy ds. politycznych w Gabinecie JMR
18 marca Uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji im. Prof. Janusza Pajewskiego
18-20 marca Udział JMR w posiedzeniu KRUP w Gdańsku
23 marca Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego (projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego)
24 marca Spotkanie wielkanocne dla studentów zagranicznych organizowane przez Parlament Samorządu Studentów UAM w Auli Lubrańskiego z udziałem prorektorów prof. J. Witkosia, prof. J. Gulińskiego i prof. A. Lesickiego
25 marca Udział JMR w sesji Rady Miejskiej w Słubicach (prezentacja stanu aktualnego i dyskusja nad przyszłością Collegium Polonicum w Słubicach)
Uroczyste otwarcie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) w Bibliotece Uniwersyteckiej z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
26-27 marca Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Obrzycku (w programie m.in.: rodzaje zajęć dydaktycznych, liczebność grup studenckich, zasady przydzielania pensum i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
29 marca VI zwyczajne posiedzenie Senatu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu W programie m.in.: „Perspektywy rozwoju Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu” – prezentacja i dyskusja, informacja o koncepcji Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi, opinia Senatu UAM w sprawie zmian w Statucie UAM oraz regulaminu organizacyjnego
Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystej gali z okazji 20-lecia przemian gospodarczych w Polsce (Aula Uniwersytecka)
8 kwietnia Udział prorektora prof. J. Witkosia na uroczystości wręczenia dr Vladimirovi Liakhouskiemu Nagrody im. L. Sapiehy w Warszawie
Inauguracja cyklicznych spotkań JMR z profesorami uczelni pod hasłem „Professorum Colloquia. Rector invitat.”
8-9 kwietnia Wizytacja ośrodków UAM na Jamnej i Zakopanem przez prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. J. Gulińskiego
12 kwietnia Uroczystość wręczenia grantów badawczych Urzędu Miasta Poznania reprezentantom publicznych szkół wyższych Miasta Poznania (prorektor prof. J. Guliński – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej)
13 kwietnia Seminarium „Ramy kwalifikacji i system zarządzania jakością” dotyczące jakości kształcenia na UAM z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
14 kwietnia Nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatów Akademickich Uczelni Wyższych m. Poznania (Aula Uniwersytecka) poświęcone uczczeniu pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz msza św. na Placu Mickiewicza pod przewodnictwem ks. abp. Metropolity Poznańskiego – dr Stanisława Gądeckiego
16 kwietnia Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
19 kwietnia Uroczyste wręczenie nagród za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
19-21 kwietnia VI Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej – uroczysta inauguracja z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
19-30 kwietnia Wystawa „Pamięci pracowników uczelni poznańskich – ofiar zbrodni katyńskiej” pod honorowym patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej (Collegium Minus)
21 kwietnia Spotkanie Wielkopolskiego Konwentu Rektorów Szkół Wyższych
22 kwietnia Udział JMR w pogrzebie ks. prof. Ryszarda Rumianka, JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
26 kwietnia VII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Aktualny dorobek naukowy pracowników UAM w repozytorium instytucjonalnym AMUR” – prezentacja, ocena działalności JMR i zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni za 2009 rok oraz analiza realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM na rok 2009
26-29 kwietnia Wizyta na UAM Dr. Michaela Speidel’a i Dyrektora Dr. Davida Hartleba, gości z Northern Essex Community College (Massachusetts, USA)
27 kwietnia Uroczyste otwarcie XIII Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającego się pod patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania
Udział JMR w uroczystości nadania godności doktora honorowego prof. Jerzemu Brzezińskiemu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
29 kwietnia Wizyta delegacji UAM z prorektorami prof. J. Witkosiem i prof. J. Gulińskim w Volkswagen Sp. z o.o. – Antoninek/Poznań w sprawie nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej
30 kwietnia Podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnie przez UAM i Politechnikę Poznańską studiów na makrokierunku bioinformatyka
1 maja Uroczystość otwarcia obchodów 85-lecia Ogrodu Botanicznego („Majówka w Botaniku”)
4 maja Inauguracja cyklu „Wykłady otwarte Dekady Jubileuszowej” – prof. Lech Trzeciakowski – „Tradycje akademickie Poznania – 400 walki o Uniwersytet” oraz premiera filmu o Michale Sobeskim – współzałożycielu Wszechnicy Piastowskiej
5 maja Kongres Kół Naukowych UAM z udziałem prorektorów prof. Z. Pilarczyka i prof. J. Gulińskiego
5-6 maja Udział JMR w obradach KRASP w Kielcach
5-7 maja Wizyta Profesora Walerija Musina z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (Rosja) (wykład otwarty w Auli Lubrańskiego „Gazprom, Nord Stream, South Stream i bezpieczeństwo energetyczne Europy”)
7 maja Seminarium bolońskie „Ramy kwalifikacji i programy nauczania na bazie efektów uczenia się” w Auli Lubrańskiego z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
8 maja Uroczystość odsłonięcia przy Collegium Minus pomnika-ławeczki Prof. Heliodora Święcickiego z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego
VI Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego
10 maja Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Romana Hausera z Wydziału Prawa i Administracji
Kolokwium naukowe „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego – ks. prof. Stanisław Kozierowski” w ramach Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019
Jubileuszowy Koncert Majowy pod patronatem JMR (Aula Uniwersytecka)
11 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Dzień Informacji i Promocji na UAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
12 maja Dzień Sportu na UAM
13 maja Uroczystość wręczenia dyplomu UAM na zajęcie III miejsca wśród uczelni akademickich kraju w rankingu przygotowywanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego
13-15 maja Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w corocznej konferencji Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (Wrocław/Książ)
14 maja Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy UAM a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Uroczyste otwarcie przez JMR IV polsko-niemiecko-japońskiego kolokwium prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta w Collegium Polonicum w Słubicach
Wizyta Ambasadora Indii w Gabinecie JMR
17 maja Wręczenie dyplomów doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku JMR prof. B. Marciniakowi i prof. Leopoldowi Moskwie przez Aleksandra Smirnowa, Rektora Państwowego Uniwersytetu w Irkucku
Uroczyste otwarcie przez JMR i Prezydenta Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii prof. Gerharda Fouqueta „III Dni Kilonii w Poznaniu”
Uroczyste otwarcie przez JMR Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE na kampusie Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych
18-19 maja Wizyta oficjalna na UAM Rektora oraz Dziekanów Tianjin University of Technology z Chin (podpisanie aneksu do umowy między dwoma uniwersytetami)
19 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z pierwszym Prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem w Gabinecie JMR
20 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Neofilologii
Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego”
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystościach 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego
Rozpoczęcie Festiwalu Muzycznego Juwenalia 2010
21 maja Kolegium rektorsko-dziekańskie w Ogrodzie Botanicznym W programie m.in.: polityka zatrudnień nauczycieli akademickich oraz analiza danych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
22 maja Uroczyste odsłonięcie przez JMR tablicy pamiątkowej połączone z sesją popularnonaukową w ramach obchodów 100-rocznicy objęcia parafii w Skórzewie przez ks. Stanisława Kozierowskiego, jednego z założycieli Wszechnicy Piastowskiej
23-24 maja Wizyta Rektor Prof. Dr. Ursuli Lehmkuhl i delegacji z Freie Universität Berlin na UAM (spotkanie dotyczące możliwości współpracy i programów rozwojowo-badawczych Freie Universität Berlin i UAM oraz podpisanie porozumienia pomiędzy dwoma uczelniami)
24 maja Uroczystość odnowienia doktoratu Prof. Tadeusza Witczaka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
24-27 maja Wizyta delegacji UAM, w tym prorektora prof. J. Witkosia na Uniwersytecie Rennes 1 oraz Rennes 2 w celu poszerzenia współpracy między uczelniami
26 maja Konferencja naukowa z okazji obchodów 40-lecia Instytutu Socjologii i 90-lecia socjologii w Polsce organizowana pod hasłem „Wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii” pod honorowym patronatem JMR oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. J. Gulińskiego
28 maja Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 23 maja 2010 r. prof. dr. hab. Henryka Rogackiego
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji „Zarządzanie strategiczne publiczną szkołą wyższą – teoria i praktyka” (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
31 maja VIII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Budżet UAM - struktura, przychody i koszty działalności operacyjnej” – prezentacja i dyskusja, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009 i udzielenie JMR absolutorium
Wizyta Ambasadora Tajlandii w Gabinecie JMR
1 czerwca I Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej – „20 lat samorządu terytorialnego w Aglomeracji Poznańskiej. W kierunku wspólnej metropolii” z udziałem zespołu rektorskiego (Aula UAM)
3 czerwca Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu EUA – Santander Group General Assembly w Porto (Portugalia)
5-6 czerwca Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych – Lednica 2010
7-8 czerwca Forum samorządowców polskich i francuskich pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Przewodniczącego Senatu RF Pana Gérarda Larcher „Bilans i perspektywy francusko-polskiej współpracy samorządów lokalnych” współorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta M. Poznania Ryszarda Grobelnego oraz JMR w Auli UAM
9 czerwca Udział JMR w posiedzeniu Rady Fundacji Kultury
10-12 czerwca Udział prorektora prof. J. Witkosia w IV Posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu
14 czerwca Udział JMR w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji UAM
15 czerwca Obrady „okrągłego stołu” na temat przepływu informacji, promocji i marketinguUAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Wizyta Dziekana dr. Richarda Bernarda z University of Central Oklahoma (USA)
16 czerwca Spotkanie zespołu rektorskiego z Parlamentem Samorządu Studentów UAM
21 czerwca Seminarium „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” organizowane przez MNiSW w ramach POKL 4.1.3 dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie programów kształcenia dla obszarów nauk: humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych
Ogólnopolska konferencja „Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej” z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
Uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Prof. Zofii Kurnatowskiej w Auli Lubrańskiego
Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy między miastem Poznań a izraelskim miastem Raanana
23 czerwca Wizyta na UAM delegacji z Miasta Raanan (Izrael)
24-26 czerwca Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Łodzi
25 czerwca Uroczystość wręczenia Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w zarządzaniu dla UAM podczas I Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
25-26 czerwca Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Kazimierzu Dolnym
28 czerwca Spotkanie prorektora prof. K. Krasowskiego z Martiną Münch, Minister Nauki Rządu Krajowego Brandenburgii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
29 czerwca Wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Karlowi Statteggerowi z Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy)
30 czerwca Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (JMR reprezentowany przez prorektora prof. A. Lesickiego)
5 lipca IX zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Obieg informacji, promocja i marketing na UAM” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie: zmian w regulaminie Archiwum UAM, a także regulaminu studiów na kierunku „prawo”, prowadzonych wspólnie przez UAM oraz UE Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Otwarcie przez JMR XVII Międzynarodowego Smpozjum Katalizy Homogenicznej
6 lipca Udział JMR w posiedzeniach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Warszawie
8-9 lipca Wizyta na UAM przedstawicieli frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego – Joachima Denkingera i Rebecci Harms
13 lipca Wizyta gości z Ambasady Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (ambasador Abdelkader Khemri) w Gabinecie JMR
16 lipca Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom UAM w Gabinecie JMR
24 lipca Wizyta studentów z Archangielska w Gabinecie JMR (JMR reprezentowany przez prorektora prof. A. Lesickiego)
5 sierpnia Uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o programie wieloletnim „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” zwiększającej przyznane środki o prawie 190 milionów złotych i przedłużającej okres wykonania programu wieloletniego do 2015 roku
16-22 sierpnia Oficjalna wizyta JMR i prof. Leopolda Moskwy na Państwowym Uniwersytecie w Irkucku (Rosja)
29 sierpnia Otwarcie przez JMR XVII Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego w Collegium Biologicum
30 sierpnia Wizyta Waldemara Sługockiego, wiceministra rozwoju regionalnego w Gabinecie JMR
Wizyta JMR i prorektorów prof. Z. Pilarczyka i J. Gulińskiego na obozie adaptacyjnym dla studentów I roku w Łazach
1 września 2010 r. Uroczyste otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia Intensywnego Kursu Języka Polskiego EILC dla stypendystów programu LLP Erasmus
2 września Wizyta w Gabinecie JMR minister stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Cornelii Pieper
4-10 września Wizyta delegacji UAM, w tym prorektora prof. J. Witkosia, na czołowych uniwersytetach w Kazachstanie (Astana – Ust-Kamienogorsk – Ałma-Ata)
13 września Uroczyste otwarcie przez JMR VIII Kongresu Teologów Polskich w Auli Uniwersyteckiej
14 września Zakończenie modernizacji domu studenckiego „Jagienka”
17 września Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Biologii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 23 sierpnia 2010 r. prof. K. Bartkowskiej
Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Biologii
18-23 września Oficjalna wizyta JMR na Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju
19-22 września Udział prorektora prof. J. Witkosia w corocznym spotkaniu COMPOSTELA Group “Balancing the Books: Revenue Generation Strategies in HE Santiago de Compostela” (Hiszpania)
24 września Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Chemii
27 września Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 24 lipca 2010 r. em. prof. dr hab. Jadwigi Krzyżaniak
X zwyczajne posiedzenie Senatu (część I w Collegium Minus) połączone z tradycyjnym spotkaniem prodziekanów, dyrektorów Instytutów, kierowników jednostek ogólnouniwersyteckich i międzywydziałowych oraz kierowników jednostek administracyjnych w celu omówienia działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011
X zwyczajne posiedzenie Senatu (część II w Ogrodzie Botanicznym) W programie m.in.: przedstawienie zasad powierzania nauczycielom akademickim etatów naukowych oraz uchwały w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie opłat za świadczone usługi edukacyjne
29 września Wizyta oficjalna w Gabinecie JMR gości z Bośni i Hercegowiny: JE Ambasador Bośni i Hercegowiny Koviljka Špirić, Wicepremier Rządu Republiki Serbskiej (BiH), Minister Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Republiki Serbskiej Jasna Brkić, Wiceminister Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Republiki Serbskiej Aida Bogdan, Naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej w Ministerstwie Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Dijana Mršić oraz oficjalny kandydat na Konsula Honorowego Bośni i Hercegowiny Jacek Günther-Śląski
30 września Dzień Studenta I roku
Podpisanie w Gabinecie JMR umowy z firmą Budimex dotyczącej rozpoczęcia inwestycji budowlanej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) na terenie kampusu Morasko
Podpisanie w Gabinecie JMR listu intencyjnego w kwestii współpracy w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury z Wiceprezydentem Poznania Sławomirem Hincem
1 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Auli Uniwersyteckiej
Uroczystość otwarcia hali sportowej na Morasku z udziałem JMR i prorektorów
2 października Wizyta w Gabinecie JMR Alison Graves z Parlamentu Europejskiego – szefowej ds. kontaktów z uniwersytetami
4 października Uroczystość otwarcia nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile i inauguracja roku akademickiego 2010/2011 z udziałem JMR i prorektorów
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji „Inno(moty)wacje. Od inwencji do innowacji – rola parków technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy” związanej z 15-leciem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM
5 października Wizyta prof. Melindy Pierson – przedstawicielki California State University Fullerton (USA)
Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości Jubileuszu 20-lecia Fundacji UAM w Auli Uniwersyteckiej
6 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Collegium Europaeum Gnesnense z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
Otwarcie przez JMR XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej w Collegium Maius z udziałem prorektorów prof. K. Krasowskiego, prof. J. Witkosia i prof. Z. Pilarczyka
7 października Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie dotyczącym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
7-10 października Udział prorektora prof. J. Witkosia w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Pod Berłami” w Zakopanem
8 października Nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 1 października 2010 r. prof. dr. hab. Gerarda Labudy w Auli Uniwersyteckiej
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
9 października Udział JMR w uroczystościach pogrzebowych prof. Gerarda Labudy w Luzinie pod Wejherowem
10-12 października Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Łodzi
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego José Manuelowi Barroso z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
11 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
13 października Kolegium Rektorsko-Dziekańskie
Otwarcie przez prorektora prof. K. Krasowskiego konferencji „Energetyka a Samorząd – prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce” (Aula Lubrańskiego)
Wizyta na UAM delegacji z Uniwersytetu Houston-Downtown (Houston, Texas, USA) na czele z dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych, Dr. Akifem Uzmanem
14 października Wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Michaelowi Brownowi i prof. Markowi Webberowi z Uniwersytetu w York (Kanada)
15 października Udział JMR w spotkaniu środowiska rektorów szkół wyższych u progu nowego roku akademickiego z prof. Barbarą Kudrycką, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w Warszawie
Otwarcie przez prorektora prof. J. Gulińskiego projektu „Polska Akademia Dzieci” (PAD) w Collegium im. Hipolita Cegielskiego
Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości wręczenia statuetki „Honorowego Hipolita” oraz nadania godności „Przyjaciela Polski i Polaków” prof. Samuelowi Pohorylesowi
17-20 października Wizyta na UAM delegacji z Appalachian State University (USA) w celu skonkretyzowania planów współpracy między uczelniami na najbliższe lata
18 października Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego

Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Rady Fundacji Collegium Polonicum oraz w spotkaniu Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie III Wieku z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka
Otwarcie Tygodnia Kultury Włoskiej w Poznaniu przez prorektora prof. J. Witkosia
20-23 października Wizyta delegacji UAM kierowanej przez prorektora prof. J. Witkosia na Państwowym Uniwersytecie w Togliatti (Rosja)
20-24 października Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w corocznej konferencji w ramach EUA “Diversities and Commonalities” w Palermo (Sycylia)
21 października Posiedzenie Rady Fundacji UAM w Gabinecie JMR
21-22 października Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) na Morasku
22 października Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Rady Wydziału Biologii poświęconej uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 12 października 2010 r. prof. dr. hab. Zofii Michalskiej
22-24 października II Studenckie Forum Jakości organizowane przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Universitatis Posnaniensis” przy współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
25 października Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Chemii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 1 października 2010 r. prof. dr. hab. Michała Kiełczewskiego
I zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Parametryzacja 2010 – wyniki i ocena” – prezentacja i dyskusja oraz przedstawienie planu prac Senatu w roku akademickim 2010/2011
Wizyta w Gabinecie JMR JE Ambasadora Królestwa Belgii Raoul'a Delcorde i Konsula Honorowego Belgii w Poznaniu – Jana Spilliaerta
Otwarcie Dni Belgijskich przez JMR w Auli Lubrańskiego
28 października Uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Collegium im. Floriana Znanieckiego (WSE, WSN) z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka
28-29 października Wizyta prorektorów prof. J. Gulińskiego i A. Lesickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w celu konsultacji dotyczących optymalizacji zarządzania uczelnią
2-3 listopada Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w konferencji w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą zorganizowanej z okazji 20-lecia traktatu granicznego między Polską a Republiką Federalną Niemiec, 40-tej rocznicy układu PRL-RFN i 60-tej rocznicy układu zgorzeleckiego „Od sąsiedztwa ku partnerstwu”
3 listopada Udział JMR w V posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z Radcą Ambasady Stanów Zjednoczonych ds. kultury, Lisą Hellling
4-5 listopada Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Szczecinie
5 listopada Podpisanie porozumienia pomiędzy UAM, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile, Wyższą Szkołą Biznesu w Pile w sprawie powołania Konwentu Rektorów Pilskich Szkół Wyższych
8 listopada Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z referatem) w konferencji„Wielkopolska Innowacyjna – zmiana dzięki Funduszom Europejskim” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Spotkanie JMR i Kanclerza UAM z Waldemarem Sługockim, wiceministrem rozwoju regionalnego
Podpisanie porozumienia w sprawie Funkcjonowania Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM przez JMR, Andrzeja Jagusiewicza, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prof. Marka Marciniaka, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i prof. Andrzeja Kostrzewskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze (Gabinet JMR)
Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Urzędem Miasta Poznania w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku biofizyka i akustyka (Gabinet JMR)
Obrady Kolegium Rektorów Miasta Poznania (KRMP) pod przewodnictwem JMR
Otwarcie Jubileuszowego X Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra” z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka konferencji „Prawo wobec prześladowań chrześcijan oraz innych prześladowań religijnych we współczesnym świecie” zorganizowaną przez WPIA UAM (Aula Lubrańskiego)
8-10 listopada Wizyta prorektora prof. J. Witkosia i prodziekana Wydziału Biologii prof. Rafała Móla na Bornholmie w celu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy UAM a Centrum Przyrodniczym NaturBornholm w Aakirkeby, podsumowania dotychczasowej współpracy między pracownikami obu instytucji i omówienia najważniejszych działań przyszłej wieloletniej współpracy partnerskiej
9 listopada Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
Wykład otwarty prof. Grzegorza Kołodki „Dokąd zmierza świat i Polska” (Aula Lubrańskiego)
10 listopada Uroczystość wręczenia stypendiów Volkswagena Poznań studentom UAM w ramach programu stypendialnego „Best from the Best” w Gabinecie JMR w obecności Członków Zarządu Volkswagen Poznań oraz prorektorów, prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Volkswagen Poznań
Spotkanie JMR i prorektora prof. A. Lesickiego z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim w Domu Arcybiskupów Poznańskich, dotyczące inauguracji roku akademickiego 2010/2011
15 listopada Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Historycznego
16 listopada Spotkanie JMR z Prezesem ZG PTTK Lechem Drożdżyńskim (Gabinet JMR)
17 listopada Uroczystość wręczenia stypendiów Funduszu Rodziny Kulczyków (Gabinet JMR) z udziałem zespołu rektorskiego
Pierwszy Koncert Rektorski „Po Chopinie przed Wieniawskim” (Aula Uniwersytecka) – inauguracja cyklu
18 listopada Otwarcie przez JMR konferencji międzynarodowej „Gospodarka przestrzenna społeczeństwa”
Dzień Programów Europejskich z udziałem JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w gali wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz nagród dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe i osiągnięcia dydaktyczne (Warszawa)
Promocje doktorskie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego (Aula Lubrańskiego)
Spotkanie prorektora prof. Z. Pilarczyka z prodziekanami ds. studenckich (Aula Lubrańskiego)
Spotkanie JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego z jubilatami
18-19 listopada Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (KRUP-UKF) w Warszawie
19 listopada Udział JMR w uroczystości wręczenia medali przyznanych przez Kapitułę im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w ramach obchodów 90-lecia Wydziału Lekarskiego (Teatr „Scena na Piętrze”)
20 listopada Udział prorektorów prof. K. Krasowskiego i prof. J. Witkosia w XXIV Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki na Wydziale Fizyki UAM
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
22 listopada Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zbigniewa Janowicza z Wydziału Prawa i Administracji
23-28 listopada Wizyta Rektora Państwowego Uniwersytetu w Irkucku Aleksandra Smirnova na Wydziale Chemii
24 listopada Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej w Collegium Europaeum Gnesnense z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Gali wręczenia Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek historii” (Aula Lubrańskiego)
24-27 listopada Udział prorektora prof. J. Witkosia w III Ogólnym Zgromadzeniu EMUNI (Euro-Mediterranean University) w Ankarze (Turcja)
25 listopada Spotkanie JMR z Hrabiną Katarzyną Raczyńską w Gabinecie JMR
Wizyta prorektora prof. J. Gulińskiego u Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
26 listopada Wizyta Ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera w Gabinecie JMR
Spotkanie zespołu rektorskiego z Kolegium Elektorów UAM i Komisją Wyborczą (Aula Lubrańskiego)
29 listopada II zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: Nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym – prezentacja i dyskusja oraz uchwała popierająca wniosek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zwiększenia o 500 mln złotych budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2011
30 listopada Spotkanie JMR z minister Marią Orłowską z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Nadzwyczajne spotkanie Akademii Zarządzania – wykład Dr. Miltona Gordona, Rektora California State University w Fullerton (USA)
30 listopada – 5 grudnia Wizyta delegacji z California State University w Fullerton (USA) na czele z Rektorem Dr. Miltonem Gordonem
1 grudnia Wizyta w Gabinecie JMR Izabeli Kwiatkowskiej, Konsula Honorowego Austrii
Spotkanie z jubilatami w Gabinecie JMR
1-2 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
2 grudnia Otwarcie Konferencji Centrum Badań im. Edyty Stein „Fenomen pięknego życia”
Posiedzenie Rady Gospodarczej z udziałem JMR i prorektorami J. Gulińskim i J. Witkosiem (Gabinet JMR)
VI Uniwersytecki Koncert Charytatywny na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych wraz z aukcją prac plastycznych autorstwa pracowników i studentów Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu (Aula Uniwersytecka)
3 grudnia Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w XI Krajowym Zjeździe Doktorantów na Politechnice Poznańskiej i uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK” (UAM – I miejsce)
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w tradycyjnym Spotkaniu Barbórkowym Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
6 grudnia Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom naukowym UAM z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci oraz zespołu rektorskiego (Gabinet JMR)
7 grudnia Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. dr. Paulowi Szarmachowi z Medieval Academy of America w Cambridge (USA)
8 grudnia Spotkanie władz rektorskich z parlamentarzystami RP (Aula Lubrańskiego)
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w forum tematycznym „Business & University” w Brukseli (Belgia) na zaproszenie Komisji Europejskiej
9 grudnia Otwarcie dla studentów niesłyszących i niedosłyszących Pracowni Multimedialnej Nauki Języków Obcych w Collegium Hipolita Cegielskiego z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka
Wizyta prorektora prof. J. Witkosia i prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk na Uniwersyteciue Wiedeńskim w celu rozmów na temat podpisania formalnej umowy o współpracy bilateralnej z Uniwersytetem Wiedeńskim oraz intensyfikacji współpracy
Spotkanie z cyklu czwartkowych spotkań klubowych „Professorum colloquia - Rector invitat” – temat dyskusji „Uniwersytet – świątynia mądrości czy przedsiębiorstwo”
10 grudnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Ryszarda Naskręckiego z Wydziału Fizyki „Femtochemia, czyli jak fizyka ściga się z czasem”
10-11 grudnia Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Ciążeniu poświęcone zarządzaniu finansami Uczelni
14 grudnia Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Studiów Edukacyjnych
15-16 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
16 grudnia Jubileusz 70. urodzin Prof. Artura Kijasa z Wydziału Historycznego (Aula Lubrańskiego)
16-17 grudnia Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z wykładem) w konferencji „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii” w Hucisku organizowanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
16-18 grudnia Wizyta oficjalna na UAM delegacji z Uniwersytetu w Ust-Kamienogorsku (Kazachstan)
17 grudnia Otwarcie nowego budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji przy Al. Niepodległości 53 z udziałem zespołu rektorskiego
17-18 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Ciążeniu
20 grudnia III zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Mapa drogowa inwestycji, modernizacji i remontów na UAM w latach 2011-2019” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok oraz uchwała w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
21 grudnia Udział JMR w Kolegium Rektorów Miasta Poznania w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
22 grudnia Wizyta na UAM delegacji z Frankfurtu nad Odrą (Niemcy) w składzie: Dr. Martin Wilke, Nadburmistrz Miasta Frankfurtu nad Odrą, Prof. dr. Wolfgang Mehr, Uwe Hoppe, Prezes Zarządu Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH I Gunar Pajer, Projectmanager Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH, poświęcona współpracy naukowo-badawczej oraz w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości (z udziałem Collegium Polonicum w Słubicach)
31 grudnia Tradycyjne spotkanie noworoczne JMR, Senatu i emerytowanych profesorów UAM