Kalendarium roku 2009

Rok 2009

5 stycznia Wizyta w Gabinecie JMR Chucka Asleya, nowego attaché kulturalnego USA
8 stycznia Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych przyznanych przez Fundację UAM dla doktorantów naszej Uczelni
12 stycznia Koncert Noworoczny dla społeczności akademickiej pod patronatem JMR
13 stycznia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w spotkaniu Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum (powołanie Komisji wspólnej złożonej z przedstawicieli UAM i EUViadrina dla wypracowania projektu porozumienia w celu dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej
Spotkanie noworoczne Senatu UAM z abp ks. Stanisławem Gądeckim
14 stycznia Uczestnictwo JMR w spotkaniu Komitetu Honorowego EURO 2012
15 stycznia Spotkanie JMR z prezydentem Kalisza oraz wizyta na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w sprawach organizacyjno-finansowych
16-17 stycznia Wyjazdowe spotkanie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Obrzycku W programie m.in.: bieżące aspekty funkcjonowania uczelni
21 stycznia Wizyta grupy profesorów z Irlandii Północnej w Gabinecie JMR oraz podpisanie ramowej umowy o współpracy, której głównym elementem jest pomoc WSE w nauczaniu polskich uczniów w Irlandii Północnej
Wizyta w Gabinecie JMR Władimira Kuzniecowa, konsula Rosji, w związku z końcem jego urzędowania
22-23 stycznia Spotkanie JMR z Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego w Warszawie (rozmowa nt. realizacji programu Fulbrighta w Polsce oraz problem waloryzacji programu wieloletniego 2004-2011 dla UAM)
Udział JMR w uroczystościach obchodów 50-lecia programu Fulbrighta w Polsce (pamiątkowy medal dla JMR za zasługi dla programu)
26 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Matematyki i Informatyki poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr hab. Wandy Nowak
V zwyczajne posiedzenia Senatu W programie m.in.: „Sytuacja kadrowa UAM” – prezentacja i dyskusja oraz powołanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” dr. Richardowi Pyritzowi (Niemcy)
5 lutego Zwołanie przez JMR Kolegium Rektorów Miasta Poznania w celu omówienia programu obchodów 90-lecia akademickiego Poznania
7 lutego Spotkanie JMR z prof. Stanisławem Lorencem i ministrem Witoldem Jurkiem w sprawie waloryzacji programu wieloletniego 2004-2011
12 lutego Spotkanie JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego z władzami Gniezna i abp ks. Henrykiem Muszyńskim w sprawie rozwoju Collegium Europaeum Gnesnense
13 lutego Spotkanie JMR z PP Rektorami poprzednich kadencji, twórcami Collegium Europeaum Gnesnense im. Jana Pawła II i Collegium Polonicum w Słubicach
16 lutego Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Rolandowi Wittmanowi (Niemcy)
18 lutego Wizyta w Gabinecie JMR przedstawicieli Ambasady Belgii i Ambasady Królestwa Niderlandów
19 lutego Spotkanie JMR z Radą Fundacji Kultury Polskiej
20 lutego Udział JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Danucie Hübner przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
23 lutego Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Wojciecha Rzepki
VI zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Relacje UAM z otoczeniem gospodarczym” – prezentacja i dyskusja, ogłoszenie konkursu JMR na najlepszą ofertę zajęć prowadzonych w języku angielskim w ramach AMU-PIE oraz nowe zasady podpisywania umów międzynarodowych
24 lutego Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, prof. Marii Orłowskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Grażyny Henclewskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki organizowane przez prorektora prof. J. Gulińskiego
25 lutego Konferencja „Ogólnopolskie seminarium dla kierowników studiów doktoranckich: Studia doktoranckie – reguły kształcenia” organizowana przez prorektora prof. K. Krasowskiego (dyskusja nad projektem nowych reguł kształcenia na studiach doktoranckich w obecności wiceminister prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek, przewodniczącego RGSW oraz UKA)
2 marca Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Piotra Skubiszewskiego
5 marca VI Koncert Charytatywny oraz aukcja dzieł studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na rzecz studentów niepełnosprawnych UAM oraz spotkanie burmistrzów i wójtów miast – ośrodków zamiejscowych UAM
9 marca Złożenie przez UAM skorygowanego wniosku do MNiSW o waloryzacji programu wieloletniego
17 marca Inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej przy JMR
18 marca Spotkanie Komisji Rektorskiej ds. Strategii, Senackiej Komisji ds. Rozwoju oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego z Zespołem ds. Przygotowania Projektu Strategii UAM (prezentacja misji oraz celów strategicznych i operacyjnych Strategii UAM)
25 marca Spotkanie z parlamentarzystami ziemi wielkopolskiej i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Wydziału Chemii na Morasku
26-28 marca Udział JMR w obradach KRUP-u w Katowicach (kwestie finansowania szkolnictwa wyższego)
30 marca Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Biologii poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Krystyny Włodarczak
VII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Program inwestycyjny uczelni” – prezentacja, dyskusja i uchwała w sprawie waloryzacji programu wieloletniego oraz stanowisko Senatu w sprawie projektów ustaw MNiSW
1 kwietnia Wizyta Mariana Kareńskiego-Tschurla, Konsula Niemiec
6 kwietnia Spotkanie JMR z prof. Maciejem Nowickim, ministrem środowiska
7 kwietnia Wizyta Ambasadora Tajlandii
Zwołanie przez JMR Kolegium Rektorów Miasta Poznania w sprawie programu obchodów 90-lecia akademickiego Poznania
15 kwietnia Spotkanie w sprawie projektów ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem rektorów poznańskich uczelni akademickich, przedstawicieli Rady Nauki oraz posłów na Sejm RP
21 kwietnia Wizyta Ambasadora Chorwacji
Otwarcie działalności Preinkubatora Akademickiego UAM w DS. Jowita
22 kwietnia Udział JMR w jubileuszu 10-lecia Wydziału Teologicznego
24 kwietnia Wizyta Ambasadora Litwy
27 kwietnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej poświęcone uczczeniu pamięci em. prof. dr. hab. Andrzeja Wójcika
VIII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: sprawozdanie Rektora z działalności UAM w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. – prezentacja, dyskusja, zatwierdzenie sprawozdania oraz sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2008 rok i udzielenie absolutorium
27 kwietnia Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Rolfowi Fieguthowi (Szwajcaria)
29 kwietnia Wizyta Zeeva Barana, konsula honorowego RP w Izraelu
5 maja Uroczyste otwarcie uroczystości obchodów jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek
6 maja Posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w UAM
7 maja Uroczyste jubileuszowe posiedzenie Senatów Uczelni Publicznych miasta Poznania z udziałem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz minister Barbary Kudryckiej, poprzedzone Mszą Św. w Katedrze i przemarszem ulicami miasta
Koncert „Na 90-te urodziny Uniwersytetu” w Auli Uniwersyteckiej
Inauguracja nowej witryny internetowej uczelni
8 maja Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w UAM
9 maja Jubileuszowy piknik akademicki miasta Poznania oraz wizyta Premiera Donalda Tuska
11 maja Inauguracja unikalnego projektu badawczego „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju Aglomeracji Poznańskiej” realizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych (konsorcjum 4 poznańskich uczelni – Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Poznańskiej)
12 maja III miejsce dla UAM w rankingu polskich uczelni akademickich „Rzeczpospolitej" i „Perspektyw” przygotowywanym przez kapitułę pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Safjana
13 maja Dzień Sportu UAM
Wizyta wiceminister finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej
14 maja Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Silvio Pancierze (Włochy)
Wizyta Mikołaja Dowgielewicza, sekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
19 maja Wizyta Ambasadora Japonii
20 maja Spotkanie JMR z minister Grażyną Prawelską-Skrzypek
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UAM Prof. Gerdowi Albertiemu (Niemcy)
21 maja Posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania
25 maja Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Fizyki poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Piotra Miecznika
IX zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: przyjęcie planu rzeczowo-finansowego UAM na rok 2009, uchwała Senatu w sprawie pensum dydaktycznego, rodzajów zajęć dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich w roku akademickim 2009/2010, uchwała Senatu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 oraz sprawozdanie z działalności Fundacji UAM za lata 2006-2008
25-28 maja XII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
28 maja Rozpoczęcie Festiwalu Muzycznego Juwenalia 2009 Poznań
2 czerwca Otwarcie przez JMR konferencji naukowo-artystycznej „Jan Paweł II – Odnowiciel Mowy Polskiej”
4-6 czerwca Udział JMR w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Częstochowie
5 czerwca Podpisanie umowy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w sprawie dofinansowania projektu „Międzyuczelniane Centrum Nano-Bio-Medyczne” w ramach działania 13.1. PO „Infrastruktura i środowisko”
18 czerwca Spotkanie JMR z Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz wiceministrem Witoldem Jurkiem
19-20 czerwca Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Białowieży
20 czerwca Koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich wieńczący główne obchody Jubileuszu 90-lecia UAM
22 czerwca Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie
Uroczystość zawieszenia tradycyjnej „wiechy” na Hali Sportowej wznoszonej na terenie kampusu Morasko
24 czerwca Uroczystość wręczenia medali dla absolwentów za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział w życiu Uniwersytetu
29 czerwca Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Jarosława Mianowskiego
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Czesława Mojsiewicza
X zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: Strategia Rozwoju UAM na lata 2009-2019 – prezentacja, dyskusja, przyjęcie uchwały, uchwała Senatu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UAM: prof. Jerzemu Fedorowskiemu i prof. Robertowi Grubbsowi, uchwała Senatu w sprawie nadania wyróżnienia Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla prof. Franciszka Kaczmarka, prof. Stefana Paszyca, prof. Zygmunta Zagórskiego oraz utworzenie Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
22 lipca Wizyta wicepremiera Grzegorza Schetyny, ministra spraw wewnętrznych i administracji w Collegium Europaeum Gnesnense
24 lipca Udział prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka w uroczystościach 90-lecia powstania Policji
1 sierpnia Rozpoczęcie produkcyjnego rozruchu zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią Microsoft Dynamix AX (Axapta) w administracji centralnej
2 września Wizytacja obozu adaptacyjnego studentów I roku w Mielnie przez JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka
10-12 września Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich z całej Polski (promocja akademickiego środowiska poznańskiego)
11 września Podpisanie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dofinansowania projektu „Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii” w ramach działania 2.1. PO „Innowacyjna Gospodarka”
15 września Uruchomienie edycji MONITORA UAM zawierającego uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora i Kanclerza
21 września Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UAM Prof. Robertowi Grubbsowi (USA)
23 września Doroczne spotkanie władz uczelni z dziekanami i kierownikami jednostek uniwersyteckich (Collegium Minus)
25 września Posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania
Promocja nauki w ramach Poznańskiej Nocy Naukowców
Przekazanie do użytku budynku Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
26 września Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Warszawie
28 września Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Jerzego Głazka
XI zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.:UAM na tle innych uczelni w kraju: analiza finansowa” – prezentacja i dyskusja, informacja nt. realizacji zamierzeń zespołu rektorskiego w roku akademickim 2008/2009 oraz prezentacja zamierzeń zespołu rektorskiego na rok akademicki 2009/2010
30 września Dzień Studenta I roku
1 października Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Auli Uniwersyteckiej
2 października Otwarcie nowego gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego i inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Kaliszu z udziałem JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia
8 października Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w spotkaniu Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach
9 października Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
12 października Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
15 października Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku Wydziału Chemii wznoszonym na Morasku
15-16 października Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w II Konferencji Rektorów 230 uczelni stowarzyszonych w sieci Program Uniwersytetów Bałtyckich (The Baltic University Programme) w Uppsali (Szwecja)
18-20 października Uczestnictwo prorektora prof. K. Krasowskiego w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Krakowie
19 października Dzień Programów Europejskich na UAM z udziałem JMR, prorektora prof. J. Witkosia i prorektora prof. J. Gulińskiego
20 października Spotkanie Rady Wydziału Prawa i Administracji z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
20-22 października Wizyta delegacji California State University Fullerton (Cal State Fullerton, California, USA) na UAM i podpisanie listu intencyjnego
21-23 października XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej w Collegium Maius
22 października Uroczystość wręczenia Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badania na rzecz nauki dla prof. Bogdana Marcińca z UAM z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego
Wizyta Ambasadora Indonezji w Gabinecie JMR
22-23 października Prorektor prof. J. Guliński uczestniczy w spotkaniu Rektorów Uczelni Technicznych w Łodzi
24 października Wizyta prof. Witolda Jurka, podsekretarza stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gabinecie JMR
26 października Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Fizyki poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 12 lipca 2009 r. prof. dr. hab. Władysława Alexiewicza
I zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: prezentacja programu prac Senatu w roku akademickim 2009/2010 oraz uchwała o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Fedorowskiemu
28 października Uroczyste wręczenie stypendiów Fundacji Rodziny Kulczyków
29 października Wizyta oficjalna na UAM rektorów wiodących uniwersytetów kazachskich oraz osoby odpowiedzialnej za program stypendialny Bolashak
3 listopada Spotkanie JMR z członkami Rady Nauki w Gabinecie JMR
5-6 listopada Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Warszawie
7 listopada Udział JMR w XXIII Forum Dziekanów Wydziału Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki
12-14 listopada Udział JMR w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Bydgoszczy
16 listopada Uroczystość zawieszenia wiechy na budynku dydaktycznym Kolegium UAM w Pile z udziałem JMR
19 listopada Udział JMR w obchodach Jubileuszu 90-lecia studiów rolniczo-leśnych (1919-2009) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
19-20 listopada

Ogólnopolska konferencja naukowa „Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony” z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego

20 listopada Uroczystość wręczenia odznaczeń i medali przyznanych pracownikom UAM przez Prezydenta RP, MNiSW i KEN z udziałem JMR, wicewojewody wielkopolskiego P. Paci oraz przedstawicieli władz administracji samorządowej
21 listopada Udział JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka w obchodach Jubileuszu 90-lecia AZS Poznań
23 listopada Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Fedorowskiemu
23-25 listopada Wizyta prorektora prof. J. Witkosia na Uniwersytecie Ch. Albrechta w Kilonii (ustalenia przebiegu Dni Kilonii, wizyta w laboratorium biotechnologii i centrum doskonałości w dziedzinie nauk biomedycznych)
24 listopada Wizyta Ambasadora Kanady w Gabinecie JMR
26 listopada Wizyta na UAM Elżbiety Bieńkowskiej, ministra rozwoju regionalnego
Wizyta Ambasadora Węgier w Gabinecie JMR
27 listopada Uroczystość zawieszenia wiechy na nowej siedzibie Wydziału Prawa i Administracji przy ulicy Niepodległości
Spotkanie władz UAM z parlamentarzystami ziemi wielkopolskiej
27-28 listopada Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Obrzycku (w programie m.in.: zmiany w Statucie UAM)
28 listopada Wizyta prof. Witolda Jurka, podsekretarza stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Gabinecie JMR
30 listopada Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Neofilologii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 26 lipca 2009 r. em. prof. dr. hab. Henryka Misterskiego
II zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Jakość kształcenia” – prezentacja i dyskusja oraz uchwała w sprawie regulaminów zamiejscowych ośrodków dydaktycznych
Uroczystość wręczenia Nagrody Viadriny 2009 Tadeuszowi Mazowieckiemu w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
2 grudnia Uroczystość wręczenia „polskich Nobli” – Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Zamku Królewskim w Warszawie trzem profesorom z UAM: prof. Józefowi Barnasiowi, prof. Bogdanowi Marcińcowi, prof. Jerzemu Strzelczykowi z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego
Udział JMR w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie
5 grudnia Spotkanie zespołu rektorskiego z abp ks. Stanisławem Gądeckim w Pałacu Arcybiskupim
7 grudnia Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
9-11 grudnia Udział prorektora prof. J. Witkosia w konferencji w Zagrzebiu w ramach EUA-CDE
15 grudnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Andrzeja Mizgajskiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
17 grudnia Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Dafyddowi Gibbonowi (Niemcy)
19 grudnia Zwycięstwo UAM w drugiej edycji „Konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce” (w konkursie wzięły udział 42 uczelnie)
Udział JMR w inauguracji posługi Prymasa Polski ks. abp Henryka Józefa Muszyńskiego w Gnieźnie
21 grudnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Nauk Społecznych poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 20 października 2009 r. prof. dr. hab. Leszka Nowaka
III zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Intensyfikacja badań naukowych” – prezentacja i dyskusja oraz uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok
Seminarium naukowe poświęcone osiągnięciom poznańskich laureatów Polskiego Nobla 2009 – prof. Józefa Barnasia, prof. Bogdana Marcińca, prof. Jerzego Strzelczyka z udziałem zespołu rektorskiego
31 grudnia Tradycyjne spotkanie noworoczne JMR, Senatu i emerytowanych profesorów UAM