Kalendarium roku 2008

Rok 2008

1 września Inauguracja pracy zespołu rektorskiego
Rozpoczęcie działalności Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na kampusie Morasko
2 września Udział JMR w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Warszawie (JMR wybrany wiceprzewodniczącym KRUP, prof. M. Kręglewski – sekretarzem KRUP)
5 września Wizytacja obozu adaptacyjnego studentów I roku w Mielnie przez zespół rektorski
15 września Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” Gordonowi Leslie Hugowi (USA)
16 września Otwarcie przez JMR konferencji inicjującej polsko-norweski projekt badawczy pt. „U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie środowisku (ADOPOLNOR)” w ramach międzyuczelnianego grantu z Akademią Medyczną z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Spotkanie zespołu rektorskiego ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu (SAUP) celem uzgodnienia programu działania i współpracy
25 września Doroczne spotkanie władz uczelni z dziekanami i kierownikami jednostek uniwersyteckich i prezentacja zamierzeń zespołu rektorskiego na rok akademicki 2008/2009 (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Morasko)
26 września Inauguracyjne spotkanie Kolegium Rektorów Miasta Poznania (JMR wybrany przewodniczącym) W programie m.in.: uzgodnienie programu wspólnego działania w celu rozwoju współpracy naukowo-badawczej i organizacyjnej
Otwarcie przez JMR II Kongresu Młodych Matematyków Polskich (Aula Uniwersytecka)
29 września Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Józefa Skrzypczaka
I zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: informacja o rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 oraz powołanie przewodniczących Komisji Senackich
30 września Dzień Studenta I roku z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka
1 października Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 w Auli Uniwersyteckiej
7 października Wizyta prof. Miloša Djurana, rektora Uniwersytetu w Kragujewcu w Serbii
9 października Otwarcie Poznańskich Dni Książki Naukowej w Collegium Maius
13 października Inauguracja roku akademickiego w Słubicach oraz sesja naukowa z okazji 15-lecia Collegium Polonicum „Quo vadis Collegium Polonicum?” z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
15-17 października XI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
19 października Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” dr. Władysławowi Chmielowskiemu
20 października Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” Davidowi A. Orwinowi (Wielka Brytania)
Rozmowa JMR z wiceminister Elżbietą Suchocką-Roguską w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. rewaloryzacji programu wieloletniego
27 października Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci em. prof. dr. hab. Zygmunta Borasa
II zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: przyjęcie programu prac Senatu w roku akademickim 2008/2009 oraz powołanie członków Komisji Senackich
3 listopada Spotkanie władz UAM z wielkopolskimi parlamentarzystami oraz europarlamentarzystami (problemy waloryzacji programu wieloletniego oraz finansowanie szkolnictwa wyższego)
7 listopada Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie
10- 11 listopada Udział JMR w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Europejskich w Brukseli
12 listopada Spotkanie zespołu rektorskiego z przedstawicielami UAM w Radzie Nauki
13 listopada Spotkanie Kolegium Rektorów Miasta Poznania z Komisją Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania oraz Prezydentem Miasta (przegląd inicjatyw w ramach programu „Akademicki Poznań”)
21- 22 listopada Udział JMR i prorektora prof. A. Lesickiego w konferencji w Krakowie dotyczącej polityki kadrowej i finansowej pt. „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2014 roku” oraz spotkanie z Grażyną Prawelską-Skrzypek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
24 listopada Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Biologii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej prof. UAM dr hab. Elżbiety Koralewskiej-Batury
III zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: przyjęcie uchwały o nadaniu godności doktora honoris causa Albertowi Arnoldowi Gore'owi, „Internacjonalizacja kształcenia i badań naukowych na UAM” – prezentacja i dyskusja, wybory przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych oraz stanowisko Senatu UAM w sprawie projektów ustaw MNiSW
25 listopada Udział JMR w posiedzeniu Rady Fundacji Fulbrighta w Warszawie
26 listopada Nadzwyczajne posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza, rektora UAM w latach 1972–1981
1-12 grudnia Obecność i zaangażowanie UAM podczas Szczytu Klimatycznego (udział naukowców z UAM w dyskusjach panelowych; wykłady, spotkania oraz liczne wystawy i prezentacje na terenie Uniwersytetu; Aula Uniwersytecka miejscem najważniejszych wydarzeń kulturalnych towarzyszących konferencji, obrady COP 14, konferencje towarzyszące tj. Forum Europa-Azja i współorganizacja konferencji Clean Coal and Nuclear Technology, Forest Day, Forum Organizacji Pozarządowych, wizyta oraz wykład laureatki Nagrody Nobla, dr Wangari Maathai z Zimbabwe; popularyzacja nauki w ramach konferencji „Bliżej klimatu”)
4-6 grudnia Udział JMR w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie (dyskusja nt. strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce)
5 grudnia Uroczystość wręczenia dyplomu za zwycięstwo UAM w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego (Lublin)
11 grudnia Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Alowi Gore´owi (USA)
12-13 grudnia Udział JMR w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Warszawie (problemy dotyczące budżetu i finansowania uczelni wyższych w 2009 roku)
15 grudnia Ogólnouczelniane seminarium „Strategie rozwoju współczesnych uniwersytetów. Teoria i praktyka” poświęcone zarządzaniu strategicznemu uczelni wyższych oraz budowie strategii dla naszej Uczelni na lata 2009-2019
17 grudnia Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca funkcjonowania studiów podyplomowych (jedynie UAM oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pozytywnie oceniony pod względem organizacji i finansowania studiów podyplomowych)
18 grudnia Konferencja „Efekty kształcenia – rola w budowaniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego” organizowana przez prorektora prof. K. Krasowskiego
22 grudnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego prof. dr. hab. Andrzeja Chobota
IV zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Struktura organizacyjna UAM” – prezentacja, dyskusja oraz uchwała Senatu, korekta planu rzeczowo-finansowego UAM na rok 2008 oraz powołanie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
27 grudnia Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania Wielkopolskiego
31 grudnia Tradycyjne spotkanie noworoczne Senatu i emerytowanych Profesorów UAM