Kalendarium roku 2011 - wrzesień

1 września

Podpisanie umowy o współpracy UAM ze Szkołą Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 65 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu z udziałem JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka

Udział prorektora prof. J. Witkosia w Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego 5a

2 września

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji Peoples of the Baltic, Regional Development, and the Baltic Sea Region w ramach program Baltic University w Collegium Europaeum Gnesnense

6-10 września

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w europejskiej konferencji dotyczącej edukacji dla przedsiębiorczości (Coventry, Wielka Brytania)

8-9 września

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w inauguracyjnym posiedzeniu Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na Rzecz Partnerstwa Wschodniego

Poznański Salon Maturzystów, Perspektywy 2011 r. (Politechnika Poznańska)

9 września

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów i debata na temat: Wyzwania polityki spójności w kontekście celów strategii „Europa 2020” (ocena wykorzystania funduszy strukturalnych) z udziałem przedstawicieli prezydencji polskiej w Radzie UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej (Aula Uniwersytecka)

8-12 września

Udział prorektora prof. J. Witkosia w 44th Annual Meeting of The Societas Linguistic Europaea w Logrono (Hiszpania)

12 września

Zakończenie prac Komisji Statutowej UAM nad nowelizacją Statutu UAM

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji „Dyskurs edukacyjny w klasie językowej” (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Wizyta prof. Xu Hui's z Zhejiang Normal University w Chinach i spotkanie z prorektorem prof. J. Witkosiem

13 września

Posiedzenie Konwentu Godności Honorowych z udziałem JMR (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w Jubileuszu 60-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wręczenie tytułu doktora honoris causa prof. Johannesowi A.M. van Arendonkowi (Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

Podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Biologii UAM i Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego

14 września

Otwarcie wyremontowanej części Domu Nauczyciela Akademickiego na ulicy Nieszawskiej z udziałem zespołu rektorskiego

15 września

Spotkanie uczestników porozumienia Międzyuczelnianego Centrum Nanobiomedycznego z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Gabinet JMR)

19 września

Otwarcie przez JMR konferencji „Światowy Kongres Języka Hebrajskiego” (Aula Lubrańskiego)

21 września

Otwarcie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach poza zakończeniu prac konserwatorsko-rewaloryzacyjnych z udziałem JMR i prorektorów

Otwarcie przez JMR konferencji naukowej „Rozwój sektora kreatywnego w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym w świetle doświadczeń europejskich” (Aula Lubrańskiego)

22 września

Spotkanie Kolegium Rektorów Miasta Poznania z członkami Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

Otwarcie przez JMR międzynarodowej konferencji „Creative industries in the periphery...” (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

22-23 września

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu UKA w Ciążeniu

23 września

Otwarcie Europejskiej Nocy Naukowców z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego (Politechnika Poznańska)

24 września

Uroczystości 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w Auli Uniwersyteckiej z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

Udział JMR w Jubileuszu 20-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Warszawa)

Sympozjum naukowe „Sługa Boży i Mąż Stanu. W XXX rocznicę śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego” z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka (Wydział Teologiczny)

26 września

X zwyczajne posiedzenie Senatu (część I w Collegium Minus) połączone z tradycyjnym spotkaniem prodziekanów, dyrektorów Instytutów, kierowników jednostek ogólnouniwersyteckich i międzywydziałowych oraz kierowników jednostek administracyjnych w celu omówienia działalności Uczelni w roku akademickim 2011/2012

W programie prof.: sprawozdanie z roku 2010/2011, plan pracy na rok 2011/2012;

X zwyczajne posiedzenie Senatu (część II w Bibliotece Uniwersyteckiej)

W programie prof.: propozycja utworzenia Wydziału Filologii Angielskiej, perspektywy rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej;

Udział JMR i prorektorów w konferencji „Akademicki Poznań – współczesność i przyszłość” (Urząd Miasta)

27 września

Spotkanie JMR z nauczycielami akademickimi – podsumowanie pracy w roku akademickim 2010/2011

Inauguracyjne spotkanie Kolegium Rektorów Miasta Poznania z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach

Udział JMR w Jubileuszu 90-lecia I Oddz. PKO BP (Aula Uniwersytecka)

27-30 września

Wizyta prorektora prof. J. Witkosia w Zhaoqing University (Chiny)

28 września

Spotkanie JMR i zespołu rektorskiego z laureatami nagród JMR za wybitne osiągnięcia naukowe

29 września

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji łatgalistycznej

30 września

Spotkanie JMR i zespołu rektorskiego z laureatami nagród JMR dla pracowników administracji i obsługi

30 września

Dzień Studenta I roku z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka