Kalendarium roku 2011 - październik

3 października 2011 r.

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Auli Uniwersyteckiej

3-10 października

Wizyta na UAM delegacji z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku (Rosja) z rektorem prof. Aleksandrem Smirnowem

4 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Przyrodniczym z udziałem JMR

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Akademii Wychowania Fizycznego z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji Rekry-Amare „Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices n the EU” organizowanej przez Centrum Badań Metropolitalnych

5 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Medycznym z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego

Spotkanie Santander Group Liaison Officers’ „Strategie współpracy międzynarodowej – w poszukiwaniu wysokiej jakości, dobrej renomy oraz źródeł finansowania” z udziałem prorektora prof. J. Witkosia

Posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji UAM oraz uroczyste otwarcie przedszkola Fundacji UAM „Parkowe Skrzaty” przy ul. Rubież 46 z udziałem JMR, prorektora prof. J. Gulińskiego, prof. Bogdana Marcińca – Prezesa Fundacji UAM oraz Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem Prymasem Polski (Gniezno)

6 października

Spotkanie Kolegium Rektorów Miasta Poznania z Ryszardem Grobelnym, Prezydentem Miasta Poznania oraz Komisją Kultury i Nauki Urzędu Miasta Poznania (Aula Lubrańskiego)

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Politechnice Poznańskiej z udziałem JMR

Uroczystość wręczenia nagród Rektora UAM dla pracowników niebędących nauczycielami z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego (Aula Lubrańskiego)

7 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka

Uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla UAM prof. Aleksandrowi Smirnowowi z Państwowego Uniwersytetu w Irkucku (Rosja)

Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z Markiem Woźniakiem – Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego dotyczące tematyki współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (Urząd Marszałkowski)

8 października

Spotkanie zespołu rektorskiego z dziekanami w sprawie Statutu (Gabinet JMR)

10 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Akademii Muzycznej z udziałem prorektora prof. J. Witkosia

Spotkanie władz rektorskich i dziekańskich Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych ze społecznością tych Wydziałów w związku z zakończeniem I etapu prac modernizacyjnych Kampusu Śródmiejskiego UAM przy ulicy Szamarzewskiego (Collegium im. Floriana Znanieckiego)

11 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Artystycznym z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego

Spotkanie jubileuszowe upamiętniające 30-lecie współpracy UAM – Norwegia AGDER ACADEMY z udziałem JMR, JE Enoka Nygaarda Ambasadora Królestwa Norwegii w Warszawie, prof. Bogumiła Nowickiego – rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. Marcina Berdyszaka – rektora Uniwersytetu Artystycznego, prof. Zenona Kokota – prorektora Uniwersytetu Medycznego i Tomasza Kaysera – Wiceprezydenta Miasta Poznania (Gabinet JMR, Sala Senatu)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości wręczenia Stypendiów Miasta Poznania laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się podjąć naukę na uczelniach poznańskich (Urząd Miasta Poznania)

12 października

Otwarcie przez JMR XV Poznańskich Dni Książki Naukowej (Collegium Maius)

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w „Wieczorze Wydawców” (Collegium Historicum)

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w uroczystościach 20-lecia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

12-13 października

Udział prorektora prof. J. Witkosia w konferencji rektorów uczelni biorących udział w Programie Uniwersytetu Bałtyckiego (The Third Baltic University Programme) w Uppsali (Szwecja)

13 października

Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka konferencji naukowej „Od socjologii ekonomicznej do socjologii wychowania” (Obrzycko)

13-14 października

Udział JMR w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) we Wrocławiu

14 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego

Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w spotkaniu Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach

Udział JMR w posiedzeniu Rady Fundacji Collegium Polonicum w Słubicach

14-16 października

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Zamościu z udziałem prorektora prof. J. Witkosia

15 października

Spotkanie JMR z prof. Witoldem Jurkiem wiceministrem nauki szkolnictwa wyższego w Gabinecie JMR

Spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku oraz wolontariuszy organizowane przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego (Zespół Pałacowo-Parkowy w Gułtowach)

Udział JMR w Gali Szermierczej podsumowującej turniej „O Puchar JM Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka” w nowej Sali szermierczej UAM przy ulicy Szamarzewskiego 89

17 października

Inauguracja „Tygodnia 7. Programu Ramowego UE w regionie” z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia

17-21 października

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w europejskiej konferencji dotyczącej transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych (Oxford, Coventry, Wielka Brytania)

18 października

Uczczenie pamięci współzałożyciela Uniwersytetu Poznańskiego Prof. Michała Sobeskiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu z udziałem JMR i prorektora prof. A. Lesickiego

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości wręczenia stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych miasta Poznania (Sala Biała Urzędu Miasta Poznania)

19 października

Uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla UAM prof. dr. Berndowi Martinowi z Niemiec z udziałem zespołu rektorskiego (Gabinet JMR)

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia międzynarodowej konferencji „Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacja” (Biblioteka Raczyńskich)

20 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu III Wieku w Luboniu z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego

Uroczystość wręczenia przez JMR nagród Rektora UAM wyróżniającym się studentom UAM z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka (Gabinet JMR)

Uroczyste wręczenie certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) z udziałem zespołu rektorskiego (Gabinet JMR)

Wizyta na UAM delegacji z Kazachstanu i spotkanie z prorektorem prof. J. Witkosiem (Sala Senatu)

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach

22 października

Uroczyste wręczenie nagród pozaregulaminowych XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego z udziałem JMR (Sala Renesansowa Ratusza)

23 października

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 publicznych uczelni wyższych miasta Poznania z udziałem zespołu rektorskiego (Kościół pw. św. Rocha w Poznaniu)

24 października

I zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: „Wokół projektu dotyczącego nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych” – prezentacja i dyskusja oraz przedstawienie planu prac Senatu w roku akademickim 2011/2012

Podsumowanie Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 2010/2011 z udziałem JMR

25 października

Inauguracja XXXIV roku akademickiego 2011/2012 Uniwersytetu III Wieku w Poznaniu z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

26-28 października

Obchody 400-lecia tradycji uniwersyteckich miasta Poznania

26 października

Otwarcie konferencji naukowej dla upamiętnienia 400-setnej rocznicy starań o utworzenie uniwersytetu w Poznaniu „Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku” z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Lubrańskiego, Sala Malinowa Urzędu Miasta Poznania)

Udział zespołu rektorskiego w Jubileuszowym Speaking Concert „Wzór na utwór, czyli muzyka i nauka” (Aula Uniwersytecka)

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. Marcelego Kosmana z udziałem JMR

27 października

Otwarcie przez JMR wystawy okolicznościowej „400 lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu” z udziałem zespołu rektorskiego (Biblioteka Uniwersytecka)

Udział zespołu rektorskiego w Jubileuszowym koncercie z cyklu Verba Sacra „Staropolskie oracje Uniwersyteckie z Poznania. Spektakl architektury, światła, słowa i muzyki” (Kościół Parafii Farnej)

28 października

Wizyta Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP w obecności zespołu rektorskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Morasko)

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu UAM na terenie historycznego kolegium jezuickiego z udziałem Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP, prof. Barbary Kudryckiej ministra nauki szkolnictwa wyższego, Piotra Florka wojewody wielkopolskiego, Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania, Grzegorza Ganowicza przewodniczącego Rady Miasta Poznania, parlamentarzystów ziemi poznańskiej, byłych rektorów UAM, rektorów szkół publicznych miasta Poznania, rektorów uniwersytetów polskich oraz rektorów zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych (Sala Biała Urzędu Miasta Poznania)

Uroczystość wręczenia przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP najwyższych odznaczeń państwowych profesorom UAM w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej i za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej (Sala Biała Urzędu Miasta Poznania)

Spotkanie JMR z rektorami zaprzyjaźnionych uczelni zagranicznych – gośćmi Jubileuszu (Gabinet JMR)

Koncert „Vivat Academia!” z okazji 400-lecia tradycji uniwersyteckich Poznania z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Uniwersytecka)

29 października

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) z udziałem JMR i zespołu rektorskiego (Sala Senatu)