kalendarium roku 2011 - maj

4 maja

Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z udziałem prorektora prof. dr hab. J. Gulińskiego

5 maja

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w profesorium Collegium Polonicum w Słubicach

Uroczystość nadania medalu „Za zasługi dla UAM” dla Profesora Rudolfa Jaworskiego z Uniwersytetu w Kilonii (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w Dniu Japońskim (Collegium Novum)

6-7 maja

Udział JMR w obradach KRASP-u w Bydgoszczy

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Zarządu SOOIPP w Gliwicach

7 maja

Jubileuszowy Koncert Majowy z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Uniwersytecka)

8 maja

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości 90-lecia Związku OSP RP (Aula Uniwersytecka)

9 maja

Akademia Zarządzania „System identyfikacji wizualnej” (Sala Senatu)

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji „Akademicki Poznań –  Dzieci Filozofują” (PTPN)

Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka II Kongresu Kół Naukowych (Aula Collegium Iuridicum Novum)

Jubileusz 75-lecia urodzin Profesora Jacka Fisiaka z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. J. Witkosia (Gabinet JMR)

10 maja

Spotkanie JMR z Prezesami Sądów i Prokuratury (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w kolokwium naukowym „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego – Profesor Józef Kostrzewski” (Aula Lubrańskiego)

Inauguracja prac Rektorskiej Komisji ds. Redakcji Statutu UAM pod przewodnictwem prorektora prof. K. Krasowskiego

11 maja

Dzień Sportu na UAM z udziałem zespołu rektorskiego

Udział prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia w International Student Day (WNPiD)

Udział zespołu rektorskiego w Wielkim Grillowaniu (Morasko)

12 maja

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Gali Regionalnej Konkursu na Najlepszego Studenta RP Studencki Nobel 2011 (Urząd Miasta, Sala Biała)

Udział JMR w wiosennym spotkaniu inwestorów z władzami Miasta

13 maja

Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Fizyki

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości wręczenia Nagrody Piastowskiego Orła Lednickiego na Ostrowie Lednickim prof. Jerzemu Strzelczykowi z Wydziału Historycznego

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM  z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

14 maja

Majowy Festyn Rodzinny z udziałem zespołu rektorskiego(Morasko)

16 maja

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Wojciecha Wrzoska z Wydziału Historycznego (Aula Lubrańskiego)

Otwarcie przez prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka II Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE (kampus Szamarzewo)

17 maja

Otwarcie przez prorektora prof. K. Krasowskiego XIII Konferencji Komisji Słowotwórczej (Sala Senatu)

Uroczystość wręczenia Medalu „Za Zasługi dla UAM” Panu Leonardowi Baltydze, emerytowanemu dyplomacie Departamentu Stanu USA (Gabinet JMR)

18 maja

Spotkanie Zarządu i fundatorów Fundacji „Aktywny Uniwersytet” z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka

Wizyta w Gabinecie JMR Rektora Uniwersytetu Massachusetts w Lowell (USA)

Udział JMR i prorektora Z. Pilarczyka w mszy św. Dziękczynnej za wyniesienie do grona błogosławionych Sługi Bożego Jana Pawła II (Plac przed Bazyliką Archikatedralną)

18-20 maja

Wizyta na UAM delegacji z Uniwersytetu Massachusetts w Lowell (USA)

19 maja

Otwarcie przez prorektora prof. K. Krasowskiego konferencji naukowej „Unia Europejska – Polska – Ukraina. Społeczny, polityczny i gospodarczy wymiar współpracy” (Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie)

Uroczystość wręczenia dyplomu UAM na zajęcie IV miejsca wśród uczelni akademickich kraju w rankingu przygotowywanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego i Asystenta Rektora, mgr Natalii Chromińskiej

19-21 maja

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji SOOiPP w Gliwicach

20 maja

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu z JE Ambasadorem Ukrainy Markijanem Malskim (WNS)

Wizyta JE Ambasador Serbii Pogojevica (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości obchodów drugiej rocznicy powstania „Arabii” Stowarzyszenia Kultury Arabskiej (MTP)

21 maja

Spotkanie z rocznikiem, który przed 50. laty ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny z udziałem JMR i prorektora prof. A. Lesickiego

23 maja

Spotkanie JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka z PSS UAM (Gabinet JMR)

Akademia Zarządzania – „Ochrona własności intelektualnej na UAM”

Otwarcie Światowych Dni Innowacji z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego Collegium Iuridicum Novum)

24 maja

Otwarcie przez prorektora prof. J. Gulińskiego konferencji „Akademik Przedsiębiorczości” (Aula Lubrańskiego)

25 maja

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego z referatem w seminarium „Maria Skłodowska-Curie – uczona i człowiek. W stulecie Nagrody Nobla” (Wydział Fizyki)

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości Jubileuszu pracy naukowej i urodzin prof. Seweryny Wysłouch

26 maja

Wizyta JE Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu Samada Ali Lakizadeha w Gabinecie JMR

Udział zespołu rektorskiego w uroczystości otwarcia Juwenaliów

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w spotkaniu przedstawicieli wydziałów z przedstawicielami pracodawców z Wielkopolski

27 maja

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości nadania przez Politechnikę Poznańską tytułu doktora honoris causa prof. dr. Tadeuszowi Malińskiemu

Posiedzenie Komisji Stałej CP z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego

Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości nadania przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tytułu doktora honoris causa prof. JE Ambasador RP przy Watykanie prof. Hannie Suchockiej

Udział zespołu rektorskiego w posiedzeniu Komisji ds. Redakcji Statutu UAM

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu „U nas się kręci” z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka oraz rzecznika prasowego UAM, dr Dominiki Narożnej (Sala Senatu)

Spotkanie zespołu rektorsko-dziekańskiego w Gułtowach

30 maja

VIII zwyczajne posiedzenie Senatu w Collegium Europaeum Gnesnense

W programie m.in.: zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2010 i udzielenie JMR absolutorium, plan rzeczowo-finansowy UAM na rok 2011, analiza Zespołu ds. Oceny Wdrażania Strategii  Rozwoju UAM realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM na rok 2010 – prof. Grzegorz Schroeder, „Perspektywy rozwoju Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie” – prezentacja – prof. Leszek Mrozewicz

Uroczystość wręczenia Medalu „Za Zasługi dla UAM” ks. abp. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi w Collegium Europaeum Gnesnense

31 maja

Wizyta na UAM i wykład profesora i polityka Guentera Verheugena (Niemcy)

Spotkanie JMR z minister rozwoju regionalnego, Elżbietą Bieńkowską (Gabinet JMR)